dr Edyta Małecka-Ziembińska

Monografia naukowa

 • Podatek dochodowy jako regulator dochodów osób fizycznych w Polsce okresu transformacji ustrojowej / Małecka-Ziembińska Edyta. - Poznań : Wydaw. AE, 2006, s. 208.
 • Efektywność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2012, s. 381

 

Publikacje w czasopiśmie

 • Podatek dochodowy jako regulator dochodów osób fizycznych w Polsce / Małecka-Ziembińska Edyta. - Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2005 nr 2 - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, s. 133-153.

 

Publikacje w zeszytach naukowych

 • Koszty pracy w Polsce na tle krajów należących do OECD / Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. T. 1 i 2. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej (AE) w Katowicach, 2006, s. 113-122.
 • Podatkowe i pozapodatkowe obciążenie dochodów z pracy w Polsce / Małecka-Ziembińska Edyta. - Praca w perspektywie ekonomicznej - Poznań : Wydaw. AE, 2006, s. 277-299.
 • Zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych oraz wynagrodzeń w Polsce w latach 90-tych / Małecka-Ziembińska Edyta. - Forum Naukowe / Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu 2001 nr 1 (12) - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu, s. 29-56.

 

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 • Daniny i wydatki publiczne jako instrumenty redystrybucji dochodów / Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Racjonalizacja wydatków publicznych - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, 2005, s. 132-137.
 • Formy opodatkowania dochodu osoby fizycznej z pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce / Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Accounting and Taxes after the Czech Republic, Poland and Slovakia admission to the EU : Materiały konferencji z 2005 roku - Ostrava : Vysoka skola bańska (VŠB) -Technical University of Ostrava, 2005, s. 230-236.
 • Formy opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osoby fizycznej a obciążenie podatkowe / Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Zarządzanie Finansami : biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących. 2005 / red. Dariusz Zarzecki - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński (US) - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2005, s. 227-235.
 • Wpływ stawek i ulg podatkowych na progresję podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 1993-2002 / Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. T. 1-5. 2004 - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej (AE) w Krakowie, 2004, s. 301-310.
 • The nominal and effective burden of the Polish personal income tax in 1995-2001 / Małecka-Ziembińska Edyta. // W : 4th International Conference of PhD Students : Materiały konferencji z 2003 roku / red. Prof. Gyula Patko - University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2003, s. 373-378.
 • Zróżnicowanie obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych. / Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego : Materiały konferencji z 2002 roku / red. Alicja Pomorska - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, 2002, s. 239-251.
 • Czynniki wpływające na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych / Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Finanse i rachunkowość sektora publicznego. Poznań : Materiały konferencji z 2001 roku / red. Ryszard Orliński - Poznań : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu, 2001, s. 92-97.

 

Rozdział w monografii naukowej

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych jako źródło dochodów budżetowych w Polsce w latach 1999-2006 / red. Janusz Ostaszewski. [Aut.] Małecka-Ziembińska Edyta. // W : O nowy ład podatkowy w Polsce - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie, 2007, s. 127-136.
 • Opodatkowanie przedsiębiorców podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych / red. Tadeusz Juja. [Aut.] Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Opodatkowanie przedsiębiorców podatkami dochodowymi i pośrednimi : zagadnienia wybrane. - Poznań : Forum Naukowe, 2006, s. 85-113.
 • Ulgi w opodatkowaniu przedsiębiorców podatkiem dochodowym od osób fizycznych / red. Piotr Karpuś. [Aut.] Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Finanse przedsiębiorstwa - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, 2006, s. 372-379.
 • Daniny i wydatki publiczne jako instrumenty redystrybucji dochodów / red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc. [Aut.] Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, 2005, s. 43-53.
 • Dochód osoby fizycznej jako przedmiot opodatkowania / red. Barbara Kobusiewicz. [Aut.] Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Zarządzanie finansami i analiza finansowa przedsiębiorstw - Poznań : Forum Naukowe, 2005, s. 161-189.
 • Wysokość i zróżnicowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce okresu transformacji ustrojowej / red. Tadeusz Listwan. [Aut.] Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Dylematy transformacji systemowej w Polsce - Poznań-Wrocław : Wydawnictwo Forum Naukowe, 2005, s. 189-200.
 • Wpływ stawek i ulg podatkowych na efektywną stopę podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 1995-2001 / red. Alicja Pomorska. [Aut.] Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Polski system podatkowy : założenia a praktyka - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, 2004, s. 365-374.
 • Zróżnicowanie obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych / Małecka-Ziembińska Edyta. // W : Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, 2003, s. 239-251.